1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Rosberg. 45 medlemmar hade samlats i Forum. En parentation hölls för medlemmar som avlidit under året.
 2. Föredragningslistan godkändes.
 3. Vid behov skall en röstlängd upprättas.
 4. Till ordförande för årsmötet valdes sittande ordförande, Bengt Rosberg.
 5. Till sekreterare för årsmötet valdes sittande sekreterare, Gull-Maj Sandberg.
 6. Till justerare för årsmötet och tillika rösträknare valdes: Penny Fransson och Bo Fransson.
 7. Årsmötet har utlysts i god tid.
 8. Inga övriga frågor har inkommit till årsmötet.
 9. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Gull-Maj Sandberg..
 10. Balans och resultaträkningen delades ut och föredrogs av Birgitta Ohlsson.
 11. Revisionsberättelsen lästes av Anita Frodin och godkänndes.
 12. Årets vinst kr. 1647: - har överförts till 2015.
 13. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
 14. Styrelsen rapporterade: att platser står till förfogande, en plats till badet i måndagsgruppen, fyra till badet i torsdagsgruppen, till konstgruppen fyra och till lyrikgruppen två. Boulegruppen välkomnar flera medlemmar.
 15. Årsavgiften för 2016 beslöts vara oförändrad kr 150: -.
 16. Antal styrelsemedlemmar beslöts vara sex.
 17. Val av ordförande för 2015, Bengt Rosberg.
 18. Övriga styrelsemedlemmar: Vice ordförande posten vakant. Gull-Maj Sandberg omval på två år. Margareta Börgesson, kvarstår på ett år. Birgitta Ohlsson, kvarstår på ett år. Kaj Svartström, omvald på två år. Karin Frodin nyvald på ett år.
 19. Firmatecknare oförändrat, kassör och ordförande var för sig.
 20. Till revisor på ett år, Anita Frodin, omval. Revisorsuppleant ett år Hans Lundqvist, omval.
 21. Till sammankallande i programkommittén valdes på ett år, föreningens sekreterare, Gull-Maj Sandberg, nyval.
 22. Kaffekommittén omvaldes på ett år men har från och med årsmötet ändrade uppgifter. Att kommitténs uppgifter begränsas till kaffeservering vid månadsmötena. Ansvariga är kommittén gemensamt. Styrelsen ansvarar för beställning av bröd och för måltider som serveras i möteslokalen.
 23. Till webmaster valdes på ett år Kaj Svartström, omval.
 24. Förbundsstämma äger rum 2016 varför inga val gjordes.
 25. Till valberedning valdes på ett år, Bo Olsson, omval, Maire Eriksson, nyval.
 26. Övriga frågor: styrelsen meddelade att föreningen deltar i Pensionärsrådet och representeras av Bengt Rosberg, Gull-Maj Sandberg, Kaj Svartström och Birgitta Ohlsson, som vidarebefordrar medlemmarnas frågor om äldrevård mm.
 27. Cirklarna i Lyrik, Konst, Boule samt vattengymnastik är aktiva. Se punkt 14.
 28. Ordförande tackade alla årsmötesdeltagarna och tackade de avgående förtroendemännen med blommor, Maire Eriksson, Ingegärd Forsström och Ulf Lindström samt avslutade mötet.