1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Rosberg. 44 medlemmar hade samlats i Forum. En parentation hölls för medlemmar som avlidit under året.
 2. Föredragningslistan godkändes.
 3. Vid behov skall en röstlängd upprättas.
 4. Till ordförande för årsmötet valdes sittande ordförande, Bengt Rosberg.
 5. Till sekreterare för årsmötet valdes sittande sekreterare, Gull-Maj Sandberg.
 6. Till justerare för årsmötet och tillika rösträknare valdes: Penny Fransson och Bo Fransson.
 7. Årsmötet har utlysts i god tid.
 8. Inga övriga frågor har inkommit till årsmötet.
 9. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Gull-Maj Sandberg.
 10. Balans och resultaträkningen delades ut och föredrogs av Birgitta Ohlsson.
 11. Revisionsberättelsen lästes av Hans Lundqvist och godkändes.
 12. Årets förlust kr. 5905: - har överförts till 2016.
 13. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2015
 14. Styrelsen rapporterade: att platser står till förfogande, flera till badet i måndagsgruppen, till konstgruppen fyra och till lyrikgruppen två. Boulegruppen välkomnar flera medlemmar. Läsplatta/mobil gruppen har just nu full grupp och ny kommer att starta till hösten. Ordförande poängterade att det är av största vikt att medlemmar som anmält sig till ex. lunch avbeställer vid förhinder även om lunchen är gratis.
 15. Årsavgiften för 2017 beslöts vara oförändrad kr 150: -.
 16. Antal styrelsemedlemmar beslöts vara sex.
 17. Val av ordförande för 2016, Bengt Rosberg.
 18. Övriga styrelsemedlemmar: Vice ordförande posten vakant. Gull-Maj Sandberg kvarstår på ett år. Leila Djupsjö nyval två år, Birgitta Ohlsson, omval på ett år. Kaj Svartström, kvarstår ett år. Karin Frodin omval två år
 19. Firmatecknare oförändrat, kassör och ordförande var för sig.
 20. Till revisor på ett år, Anita Frodin, omval. Revisorssuppleant på ett år Hans Lundqvist, omval.
 21. Till sammankallande i programkommittén valdes på ett år, föreningens sekreterare, Gull-Maj Sandberg, omval.
 22. Till sammankallande för festkommittén valdes Karin Frodin, nyval.
 23. Till webmaster valdes på ett år Kaj Svartström, omval.
 24. Förbundsstämma äger rum våren 2016, årsmötet gav styrelsen uppdraget att utse någon representant.
 25. Till valberedning valdes för ett år, Maire Eriksson, omval och Margareta Börjesson, nyval.
 26. Övriga frågor: styrelsen meddelade att föreningen har bytt studieförbund till NBV (Nykterhetens Bildningsförbund Örebro och Mälardalen).
 27. Cirklarna Läsplatta och mobil användning, lyrik, konst, boule samt vattengymnastik är aktiva. Se punkt 14.
 28. Ordförande tackade alla årsmötesdeltagarna och tackade de avgående förtroendemännen med blommor och blomstercheckar, Margareta Börjesson styrelsen, Helga Rohde, programkommittén, Bo Olsson valberedningen. Ulla Andersson, Mona Larsson, Sonja Ramström och Monica Österdal, kaffekommittén. Ordförande avslutade mötet.

 

Vid protokollet:                               Justeras:

Gull-Maj Sandberg                     Penny Fransson,     Bo Fransson