1. Mötet öppnades av ordförande Bengt Rosberg och hälsade 48 medlemmar välkomna. En parentation hölls för medlemmar som avlidit under året. Makarna Hesselgrens stämningsfulla sång och piano- framförande inramade inledningen.
 2. Föredragningslistan godkändes.
 3. En röstlängd upprättades.
 4. Till ordförande för årsmötet valdes sittande ordförande, Bengt Rosberg.
 5. Till sekreterare för årsmötet valdes sittande sekreterare, Gull-Maj Sandberg.
 6. Till justerare för årsmötet och tillika rösträknare valdes: Ann Marie Lundin och Jan Lundin.
 7. Årsmötet har utlysts i god tid.
 8. Inga övriga frågor har inkommit till årsmötet.
 9. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Bengt Rosberg.
 10. Balans och resultaträkningen delades ut och föredrogs av Birgitta Ohlsson.
 11. Revisionsberättelsen lästes av Anita Frodin och godkändes.
 12. Årets förlust kr. 26051 - har överförts till 2017.
 13. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016
 14. Ordförande redogjorde för 2016 års negativa resultat. Oförutsedda hyror och neddragning av evenemangsbidrag en orsak. Vattengymnastiken har inte haft fulla grupper och vintertidsboulen har höjd hyra och lågt utnyttjande. Ordförandes förslag till förbättringar: vad gäller hyran, gratis för cirklar och möten, med nytt studieförbund, Vuxenskolan. Höjning av badavgiften, höjning av boule avgiften samt smalare evenemang.
 15. Årsavgiften för 2018 beslöts höjas till kr 200: -
 16. Antal styrelsemedlemmar beslöts vara sju.
 17. Val av ordförande för 2017 Bengt Rosberg.
 18. Övriga styrelsemedlemmar: Vice ordförande posten vakant. Gull-Maj Sandberg omval på ett år. Leila Djupsjö kvarstår ett år, Ewa Wiik, nyval på ett år. Karin Frodin kvarstår ett år, Eva Larsson nyval ett år, Penny Fransson nyval på två
 19. Firmatecknare oförändrat, kassör och ordförande var för sig.
 20. Till revisor på ett år, Anita Frodin, omval. Revisorssuppleant på ett år Ing-Marie Jonsson.
 21. Till sammankallande i programkommittén valdes på ett år, Penny Fransson.
 22. Till sammankallande för Festkommittén valdes Karin Frodin, omval.
 23. Till webmaster valdes på ett år Leila Djupsjö, nyval.
 24. Förbundsstämma äger rum våren 2017, årsmötet gav styrelsen uppdraget att utse någon representant.
 25. Till valberedning valdes för ett år, Maire Eriksson, omval och Margareta Börjesson, omval.
 26. Övriga frågor: styrelsen meddelade att föreningen har bytt studieförbund från NBV till Vuxenskolan.
 27. Cirklarna: Läsplatta och mobil användning, lyrik, konst, boule samt vattengymnastik är aktiva.
 28. Ordförande tackade alla årsmötesdeltagarna och tackade de avgående förtroendemännen med blommor. Birgitta Ohlsson, styrelseledamot och kassör i sex år. Kaj Svartström, styrelsemedlem och webbmaster samt byggt upp vår utmärkta hemsida. Gull-Maj Sandberg, sammankallande i programkommittén. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:                               Justeras:                                        

Gull-Maj Sandberg                          Ann Marie Lundin,             Jan Lund